OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wchodząca w życie od 1 lipca nowa ustawa śmieciowa wprowadziła wiele zamieszania wśród mieszkańców. Pojawiły się pytania jak to teraz będzie wyglądało? Ile i jakie pojemniki będą ustawione? Nasza redakcja spieszy z pomocą.

Co dwa tygodnie będziemy informowali mieszkańców Kętrzyna o rozwiązaniach, które będą obowiązywały od 1 lipca. Będzie to czas, aby oswoić się z nową ustawą. Wszelkie wątpliwości i pytania można kierować do naszej redakcji. W kolejnych numerach będziemy zamieszczali wyczerpujące informacje w danej kwestii.

Co z segregacją śmieci w blokowiskach?
– Jestem mieszkańcem bloku na osiedlu Sikorskiego. W jaki sposób będzie rozwiązana sprawa segregacji śmieci? Ile gniazd i kontenerów będzie ustawionych? Czy będą się one znajdowały przy każdym bloku? Czy z segregacji odpadów będzie rozliczany cały blok, czy poszczególni lokatorzy, bo przecież nie każdy wyraził wolę, by segregować odpady? Kto będzie za to odpowiedzialny, czy zarządca bloków czy pojedynczy mieszkańcy? – pyta pan Jan.
Odpowiada Izabela Dadoś, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej w Kętrzynie.
– Miasto, z mocy prawa, przejmuje obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Selekcja odpadów i odbiór odpadów komunalnych z zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej będą się odbywały poprzez: gniazda selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane na terenie zabudowy mieszkaniowej. Będą one obsługiwały więcej niż jeden budynek, a zbierane tam będą: papier, szkło, tworzywa sztuczne, pozostałe odpady zebrane selektywnie poza tymi, które muszą być oddane do punktu odbioru odpadów problemowych. Taki punkt będzie ustalony w jednej lokalizacji dla całego miasta i będzie przyjmować nieodpłatnie od mieszkańców przeterminowane leki, baterie, opony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Co do odpadów wielkogabarytowych, takich jak meble będą odbierane w wyznaczonych terminach.
W systemie gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych z zabudowy zamieszkałej każdy z budynków będzie miał przypisany jeden pojemnik na odpady biodegradowalne, jeśli zarządca nieruchomości zamieszkałej zdeklaruje zbiórkę odpadów komunalnych z segregacją lub na odpady zmieszane, jeśli zdeklaruje zbiórkę odpadów bez segregacji.
Pojemniki te powinny znajdować się na terenie nieruchomości wytwarzającego odpad, jednak przy zwartej zabudowie będzie możliwość lokalizowania ich przy gniazdach selektywnej zbiórki odpadów.
Zakładamy, że gniazda selektywnej zbiórki odpadów będą w istniejących punktach po ich uzupełnieniu o brakujące pojemniki oraz w nowych, których lokalizacja obecnie jest przedmiotem uzgodnień.

Gruz budowlany z remontu budynku lub lokalu mieszkalnego będzie odbierany na zlecenie i koszt osoby prowadzącej remont.

Za sposób gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałej odpowiadają łącznie wszyscy mieszkańcy tej nieruchomości, to znaczy, że jeśli w pojemniku przypisanym do budynku, a przeznaczonym na odpady biodegradowalne będą znajdowały się także inne odpady (bez względu na ilość tej domieszki) to odpad będzie odebrany jako zmieszany z odpowiednim naliczeniem opłaty dla całej nieruchomości.

Ogólne zasady organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Miejsca Gromadzenia odpadów:

  1. Odpady komunale zmieszane i biodegradowalne – nieruchomość wytwórcy odpadu,
  2. Odpady zebrane selektywnie: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, pozostałe odpady zebrane selektywnie – pojemniki znajdujące się w punktach selektywnego zbierania odpadów, organizowanych na terenie całego miasta,
  3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe – nieruchomość wytwórcy odpadu,
  4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – punkt odbioru odpadów problemowych.

Z nieruchomości wytwórcy odpadu odbiorowi podlegają te odpady, które zostały wystawione przed posesję do krawężnika lub przy altach śmietnikowych. Odpady wystawione w innych miejscach, a w szczególności w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie będą podlegać odbiorowi.

Ewa Brzostek