1 lipca br. zacznie obowiązywać nowa ustawa „śmieciowa”, która wprowadza nowy system odbioru odpadów od mieszkańców zamieszkałych nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to samorząd będzie organizować odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tych nieruchomości.

W związku z tą zmianą właściciel zamieszkałej nieruchomości powinien wypowiedzieć dotychczasową umowę na odbiór odpadów oraz w Urzędzie Miasta Kętrzyn złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami. Kolejną zmianą jest sposób opłaty, którą od 1 lipca br. będą uiszczać mieszkańcy. Wpłaty będzie można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy miasta Kętrzyn: 12 1240 5598 1111 0000 5036 2161 bez odrębnego wezwania i decyzji.