Od 1 lipca tego roku to samorządy przejmują kontrolę nad śmieciami. Mieszkańcy Kętrzyna do końca marca mogli zdecydować czy je segregować czy nie. Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości, jak to będzie rozwiązane?
Wiadomo już, że sortowanie śmieci jest opłacalne. Miesięczna opłata to tylko 7,68 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego w lokalu danej nieruchomości. Ci, którzy nie będą segregować odpadów zapłacą miesięcznie 13,58 zł od osoby.
W tym numerze nasza specjalistka odpowie na pytanie jak będą segregować odpady mieszkańcy domków jednorodzinnych.
– Jak wygląda segregacja odpadów w przypadku mieszkańców domków jednorodzinnych? Czy kontenery będą stały na pojedynczych posesjach u tych, którzy chcą segregować, czy pojemniki będą stały na ulicy w jakimś miejscu? Jak to będzie wyglądało? – pyta pani Alicja.
Odpowiada Izabela Dadoś, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej w Kętrzynie.
– Odbiór odpadów z posesji zabudowanej zamieszkałymi domami jednorodzinnymi będzie odbywał się w sposób zbliżony do zabudowy wielorodzinnej. Tak samo będą organizowane gniazda selektywnej zbiórki odpadów i wywozy odpadów wielkogabarytowych.
Pojemnik na odpady biodegradowalne, jeśli właściciel nieruchomości zadeklaruje zbiórkę odpadów komunalnych z segregacją, lub na odpady zmieszane, jeśli zadeklaruje zbiórkę odpadów bez segregacji, będzie znajdował się na terenie tej nieruchomości.
Informacja o lokalizacji gniazd selektywnej zbiórki odpadów, punktu odbioru odpadów problemowych, harmonogramach wywozu odpadów komunalnych oraz organizacji odbioru odpadów wielkogabarytowych będzie podawana do publicznej wiadomości i na bieżąco aktualizowana.
[apla]
Ogólne zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Terminy odbierania odpadów:
1. Komunalnych zmieszanych:
a) Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – odbiór odpadów nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) ) Zabudowa wielorodzinna – odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
2. Odpadów zebranych selektywnie:
1) Odpadów biodegradowalnych:
a) Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz na tydzień,
b) Zabudowa wielorodzinna – odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
2) Odbiór odpadów szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, pozostałych odpadów zebranych selektywnie:
a) Zabudowa jednorodzinna i zagrodowa – odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie,
b) Zabudowa wielorodzinna – odbiór odpadów nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
Odbieranie odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawrze umowę na odbiór i zagospodarowane odpadów oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą od właścicieli nieruchomości co dwa tygodnie.

Ewa Brzostek