Od 27 lipca 2012 r. obowiązuje umowa podpisana między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej określająca zasady korzystania z Małego Ruchu Granicznego. Przypomnijmy, że umowa została podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 r. przez ministrów spraw zagranicznych Polski Rosji: Radosława Sikorskiego Siergieja Ławrowa.

Paweł Owad

Umowa o Małym Ruchu Granicznym umożliwia wielokrotne przekraczanie lądowej polsko -rosyjskiej granicy przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw, czyli po stronie rosyjskiej wszystkim mieszkańcom Obwodu Kaliningradzkiego, natomiast po stronie polskiej mieszkańcom następujących powiatów: puckiego, nowodworskiego, malborskiego, gdańskiego, elbląskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, olsztyńskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego oraz miast: Elbląg, Olsztyn, Gdynia, Sopot i Gdańsk. Mieszkańcy terenów objętych MGR są uprawnieni do wielokrotnego wjazdu, wyjazdu oraz przebywania w strefie przygranicznej obu państw. Aby móc korzystać z postanowień umowy należy otrzymać kartę Małego Ruchu Granicznego. Osobami uprawnionymi do korzystania z karty są osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w strefie przygranicznej, od co najmniej trzech lat, te postanowienia dotyczą również ich współmałżonków i dzieci na utrzymaniu, nawet jeśli mieszkają w strefie przygranicznej krócej niż trzy lata. Zezwolenia obywatelom RP są wydawane w następujących miejscach: w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie, w Konsulacie Generalnym Federacji Rosyjskiej w Gdańsku oraz w specjalnie utworzonym Rosyjskim Centrum Wizowym w Gdańsku i Olsztynie. Opłata za rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia wynosi ok. 35 euro, z opłaty zwolnione są dzieci i młodzież do 16. roku życia oraz osoby, które przekroczyły 65 lat, inwalidzi wraz z osobami towarzyszącymi.

Pierwsze zezwolenie jest wydawane na dwa lata, natomiast każde kolejne na pięć.

Osoby, które przekroczą granicę na podstawie zezwolenia, będą mogły przebywać w wyznaczonych strefach przygranicznych jednorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu, jednakże łączny czas pobytu nie może przekroczyć 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy. Mały ruch graniczny obowiązuje tylko na lądowych (drogowych i kolejowych) przejściach granicznych. W naszym województwie granicę można przekroczyć w: Gołdapi, Bezledach, Grzechotkach i Gronowie, natomiast kolejowe (osobowe) przejście graniczne znajduje się w Braniewie.

Praktyczny poradnik jak otrzymać zezwolenie uprawniające do Małego Ruchu Granicznego

1. Należy wypełnić wniosek, który można pobrać ze strony internetowej Ambasady Federacji Rosyjskiej;

2. Niezbędny jest dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na terenie objętym Małym Ruchem Granicznym;

3. Do wniosku niezbędne jest zdjęcie paszportowe (biometryczne);

4. Aby złożyć wniosek nie jest wymagane ubezpieczenie;

5. Opłatę za wydanie zezwolenia można dokonać w kasie Rosyjskiego Centrum Wizowego lub na konto bankowe.