OLYMPUS DIGITAL CAMERAZ radością przyjmujemy wszystkich chętnych

Od wielu lat w Kętrzynie działały różnorodne formy związków, organizacji i klubów, które rozwijały ciekawą i pożyteczną pracę wśród różnych grup społecznych. Jednak nie istniała organizacja, która byłaby adresowana do szerokiego ogółu seniorów w mieście, oferując im ciekawe zajęcia i interesujący sposób spędzania wolnego czasu.

Halina Małachowska

Z inicjatywy ówczesnego prezesa Towarzystwa Miłośników Kętrzyna J. Banaszczyka przy współpracy z kanclerz dr T. Malec powstał w marcu 2006 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie. Mając poparcie i przychylność władz Wydziału Zamiejscowego WSIiE w Olsztynie UTW otrzymał lokal na swoje zajęcia w budynku uczelni przy ul. Asnyka 10. Pod patronatem WSIiE UTW działał do 2010 r., kiedy to przekształcił się w Stowarzyszenie. W tej formie UTW działa do dziś, liczy obecnie 174 członków. Pracami Stowarzyszenia kieruje dziewięcioosobowy zarząd. Prezesem jest E. Predko, a wiceprezesami J. Milewicz i H. Piasecka. Główne cele działalności Stowarzyszenia to: aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, stymulowanie kondycji fizycznej osób starszych, rozwój sprawności intelektualnej słuchaczy, upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej, integracja seniorów ze środowiskiem. Swoje cele stowarzyszenie realizuje przez propagowanie wiedzy z zakresu różnorodnych zagadnień, rozwijanie aktywności fizycznej przez podejmowane formy uprawnia sportu i rehabilitacji, uczestnictwo w imprezach oświatowych i kulturalnych okołomiejskich, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, współpracę z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, z władzami samorządowymi w mieście i powiecie oraz z TWP w Olsztynie i WSIiE w Olsztynie. Swoje zainteresowania słuchacze mogą rozwijać przez uczestnictwo w wykładach, które odbywają się 4 razy w miesiącu, prowadzonych przez specjalistów z zakresu historii, politologii, socjologii, psychologii, literatury, medycyny, finansów, prawa, fitoterapii itp., uczestnictwo w zajęciach wokalnych, komputerowych, historyczno-literackich, fotograficznych, turystyczno-krajoznawczych. W ramach pracy poszczególnych kół słuchacze brali udział w wojewódzkich przeglądach chórów UTW w Iławie, w koncertach pasyjnych w kościele św. Jerzego i św. Katarzyny, w koncertach na imprezach inauguracyjnych i zakończenia roku akademickiego, z okazji różnorodnych świąt i obchodów, w wycieczkach krajoznawczych po ziemi Kętrzyńskiej i nie tylko, wyjazdach na koncerty, operetki, opery i spektakle teatralne do Olsztyna, Gdyni, Białegostoku. W trosce o dobrą kondycję słuchaczy zorganizowano wyjazdy rehabilitacyjne do sanatorium w Połczynie Zdroju i w Łebie. Popularyzowane są także takie formy rozrywki jak: zabawy andrzejkowe, karnawałowe, walentynki, czy kuligi.

Uniwersytet Trzeciego wieku w Kętrzynie jest otwartą formą na aktywne życie dla tych wszystkich, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności życiowe, wypełnić wolny czas, nawiązać nowe znajomości, zrealizować dawne, młodzieńcze marzenia, rozwinąć swoje pasje. UTW jest „oknem na świat dla wszystkich, którzy stawiają na optymalizację życia w każdym wieku.