Mieszkańcy decydują na jaki cel przeznaczyć 150 tysięcy

W tym roku zostaje uruchomiony w nowej formule Budżet Obywatelski. Jest to realne narzędzie oddziaływania mieszkańców na wygląd naszego miasta. To właśnie oni będą decydowali o priorytetowych inwestycjach i zadaniach, które zostaną włączone do realizacji w danym roku budżetowym na terenie Kętrzyna.

Ewa Brzostek

Na Budżet Obywatelski będzie przeznaczony 1 procent dochodu budżetu miasta, czyli około 600 tysięcy złotych. Suma ta będzie podzielona na cztery okręgi, co da kwotę około 150 tysięcy do wykorzystania w danym okręgu. W każdym z nich mieszkańcy będą mogli składać wnioski, sygnalizując w ten sposób potrzeby, które ich zdaniem Miasto powinno zrealizować.

Czym różni się poprzedni system składania wniosków od tego, składającego się na Budżet Obywatelski?

– Różnica polega na tym, że w latach ubiegłych wnioski składane przez mieszkańców do projektu budżetu ze względu na występujące priorytety (modernizacja kina, budowa hali sportowej przy SP 4, przebudowa dróg) nie zawsze uzyskiwały akceptację ze względu na występujące ograniczenia budżetowe. W ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy otrzymują gwarancję realizacji inwestycji w kwocie około 150.000 zł w każdym z czterech okręgów. O tym jakie to będą inwestycje zdecydują oni sami. W miesiącu wrześniu (od 2 do 25) wnioski będą zbierane z czterech okręgów i po wstępnej weryfikacji pojawi się lista inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców, które można zrealizować w ramach zakreślonej kwoty w 2014 roku. Po ustaleniu tej listy mieszkańcy będą głosować nad wyborem tej inwestycji, która ma być włączona do projektu budżetu na 2014 rok – wyjaśnia Władysław Litwinowicz, Skarbnik Miasta.

Do włączenia się czynnie w kreowanie wizerunku naszego miasta zachęca Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.

– Swoją aktywnością w podejmowanym przedsięwzięciu możemy wpływać na jakość życia w naszym najbliższym otoczeniu. Budżet Obywatelski jest szansą na poprawę stanu infrastruktury na naszych ulicach i osiedlach. Czekamy na państwa propozycje w zakresie priorytetów i oczekiwań mieszkańców związanych z wydatkowaniem środków na realizację zadań publicznych. Wszystkie nadesłane wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane – mówi Krzysztof Hećman.

Informacje o Budżecie Obywatelskim

Kto może składać?

Każdy mieszkaniec Kętrzyna posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze.

W jaki sposób zgłaszamy propozycje?

Za pomocą wniosku, którego wzór można odebrać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 11 oraz Informacji Turystycznej przy Pl. Piłsudskiego.10/1 lub pobrać ze strony internetowej miasta www.ketrzyn.com.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”.

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?

Numer okręgu wyborczego, w którym znajduje się proponowane zadanie, nazwę zadania, miejsce realizacji zadania (dotyczy tylko terenów miasta), opis zadania i uzasadnienie wniosku, dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy).

Gdzie można uzyskać informacje?

Ustalenie okręgu wyborczego: strona internetowa miasta www.ketrzyn.com.pl, zakładka „Budżet Obywatelski” lub w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, tel. 89 752 05 28.

Ustalenie miejsca realizacji zadania: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 89 752 05 45.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

W dniach od 2 września do 25 września 2013 roku w wersji papierowej do Punktu Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.ketrzyn.com.pl, zakładka „Budżet Obywatelski”.

Co dalej?

Od 26 września 2013 roku do 5 października 2013 roku wnioski będą opiniowane pod względem praktycznej możliwości realizacji zadania, formalno-prawnym, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalany będzie orientacyjny koszt zadania.

Od 6 października 2013 roku do 15 października 2013 roku przyjmowane będą ankiety, w których każdy mieszkaniec będzie mógł wytypować najistotniejsze zadanie do realizacji w swoim okręgu.

29 października 2013 roku – ogłoszenie listy projektów wybranych przez mieszkańców Kętrzyna do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku.