Z pomocy materialnej mogą korzystać uczniowie z rodzin najuboższych

Od 1 września 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął sprawę pobierania i składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Do tej pory zajmował się tym Urząd Miasta. Przekazanie tej formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym do MOPS ma poprawić i uprościć wnioskodawcom procedurę załatwiania tych spraw.

Ewa Brzostek

Do 16 września 2013 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Od 1 września tę sprawę można załatwić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, działającym jeszcze na ulicy Górnej 8, a nie, jak było do tej pory, w Urzędzie Miasta.

– Dla nas jest to nowość, ale nie będziemy mieli żadnych problemów ze względu na to, że doskonale znamy środowisko i rodziny, które korzystają z różnych form pomocy u nas, więc będziemy mieli możliwość weryfikacji sytuacji materialnej rodzin, które będą się ubiegać o stypendia szkolne – informuje Małgorzata Korsak, która prowadzi sprawę stypendiów szkolnych w MOPS.

Jedynym kryterium, które muszą spełniać wnioskodawcy to miesięczna wysokość dochodu netto, która na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 456 złotych. Do tej pory około 220 osób skorzystało z tej formy pomocy.

Kto może składać wnioski?

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego są: rodzice niepełnoletniego ucznia, prawni opiekunowie ucznia, pełnoletni uczeń lub słuchacz, dyrektor: szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium służb społecznych, stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny mogą zostać przyznane także z urzędu.

Dla kogo stypendium?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz mieszkający na terenie miasta Kętrzyn, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Tego typu pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

W jakiej formie są przyznawane stypendia?

Tego typu pomoc materialna jest przyznawana w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np.: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, logopedyczne, muzyczne, taneczne, komputerowe); pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także przyborów szkolnych, stroju sportowego wymaganego przez szkołę na zajęciach wychowania fizycznego; a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

– Przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego będzie realizowana jako częściowa refundacja kosztów edukacyjnych poniesionych przez pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia niepełnoletniego, bądź jego opiekunów prawnych, na podstawie imiennych rachunków oraz faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia), do kwoty określonej w wydanej w tej sprawie decyzji – informuje Małgorzata Korsak.

Czym jest zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi bądź słuchaczowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego, np. śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej czy wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia. W przypadku ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego nie obowiązuje spełnianie kryterium dochodowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Pobieranie i składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego odbywa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie przy ul. Górnej 8, Sprawę prowadzi Małgorzata Korsak, pok. Nr 8, tel. (89) 751 74 20. Wnioski można pobierać także ze strony internetowej www.ketrzyn.com.pl/mops/index.php. Termin składania wniosków do 16 września 2013 roku.