IMG_0359Nowa ustawa ma rewolucjonizować rynek pracy

Sytuacja osób bezrobotnych na terenie miasta i powiatu kętrzyńskiego nie przedstawia się najlepiej w skali regionu. Zjawisko bezrobocia ma tendencję rosnącą. Jednak aktywne działania kętrzyńskiego urzędu pracy mają na celu jak największe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Wojciech Caruk

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na terenie powiatu kętrzyńskiego z problemem bezrobocia boryka się ok. 6 tysięcy osób. Najkorzystniej sytuacja wygląda w mieście Kętrzyn i gminie Reszel. Gorzej prezentują się gminy Korsze i Kętrzyn. Wiąże się to z ilością pozostałości po dawnych PGR-ach i związanych z nimi skupiskach ludności. Ilość bezrobotnych waha się, ale niestety ma tendencję rosnącą. Szczególnie uwidacznia się to w okresie zakończenia prac interwencyjnych, robót publicznych czy programów stażowych. Większość osób objętych tymi formami powraca ponownie do statusu osoby bezrobotnej. Statystycznie na 3 tysiące osób podejmujących pracę, tysiąc jest dofinansowanych z funduszu pracy. Jednak kętrzyński urząd nie ogranicza się tylko do takich form wspierania bezrobotnych.

– Prowadzimy szkolenia indywidualne i grupowe, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców – informuje Zygmunt Dorf, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie. – Jeśli ktoś przyniesie potwierdzenie, że przeszkolenie zapewni mu konkretne stanowisko, to takie działania podejmujemy. Jest to celowe, bo pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy.

W 2013 roku dzięki działaniom urzędu aktywizowano zawodowo ok. 3 tysięcy osób. Na ten cel przeznaczono ok. 10 milionów złotych. Nakłady w ramach funduszu pracy przeznaczane są m.in. na szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, wsparcie w podjęciu działalności gospodarczej, refundacje wyposażenia stanowisk pracy i prace społecznie użyteczne.

– Działania te najczęściej podejmowane są przez wszystkie samorządy z terenu powiatu – informuje Dorf. – Jest to najtańsza forma wsparcia. My refundujemy 60 % kosztów. Jest to pomoc kierowana do najbardziej potrzebujących, korzystających z pomocy społecznej.

Z form tych korzystają również prywatne firmy i przedsiębiorcy.

– Dużym zainteresowaniem cieszą się staże – dodaje dyrektor PUP. – Jest to opłacalne dla pracodawców, ponieważ w tym przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów. Refundacja wyposażenia stanowisk pracy z kolei wiąże się z faktem, że stanowisko to musi być utrzymane przez minimum 24 miesiące, a przez 6 miesięcy przed złożeniem wniosku pracodawca nie może zwolnić pracownika, z wyjątkiem oczywiście zwolnienia dyscyplinarnego.

Dzięki prowadzonym szkoleniom zawodowym przedsiębiorcy mogą zgłaszać zainteresowanie osobami przeszkolonymi w odpowiednim zawodzie. Są jednak zawody, które cieszą się dużą popularnością i można w nich znaleźć angaż. Są to kierowcy, zwody robotnicze, budowlane, rolnicze.

– Często też jednak ze względu na swoją specyfikę są to prace sezonowe – dodaje Dorf.

Urząd korzysta również z dofinansowania w ramach tzw. środków zewnętrznych. Obecnie realizowany jest projekt systemowy „Aktywni” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest on skierowany do bezrobotnych z terenu naszego powiatu, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

– Dotyczy on głównie m.in. młodzieży, osób powyżej 50 roku życia, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, zamieszkujących tereny wiejskie – informuje Zygmunt Dorf. – W tym roku mamy do dyspozycji kwotę 4 802 300 zł, przy wartości całego projektu 23 151 027,80 zł.

Dzięki temu ponad 3400 osób mogło skorzystać ze staży zawodowych, szkoleń, prac interwencyjnych czy podjąć działalność gospodarczą.

W 2014 roku oprócz dotychczasowych form, możemy spodziewać się kolejnych działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

– Dojdą bony zatrudnieniowe, szkoleniowe, pożyczki – mówi Dorf. – Będzie też szereg form o charakterze beznakładowym. Praca z bezrobotnymi będzie ukierunkowana na dostosowanie się do ich indywidualnych potrzeb. Będą w to zaangażowane agencje pracy i zatrudnienia, a także inne podmioty zewnętrzne. Nowa ustawa, której konkrety zapewne będą znane w listopadzie, zrewolucjonizuje rynek pracy i sposób naszego funkcjonowania.

O charakterze tych zmian i innych istotnych rzeczach urząd będzie informował za pośrednictwem bezpośrednich kontaktów, jak i strony internetowej. Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy zmieniała niedawno swoje miejsce. Obecnie mieści się on w świeżo wyremontowanym budynku przy u. Pocztowej.

– Mamy lepsze warunki, dlatego nie widać już u nas tłoku – ocenia dyrektor. – Możemy tak zorganizować pracę, że ludzie nie cisną się już w kolejkach na przestrzeni kilku metrów. Mamy możliwość organizacji giełd pracy i spotkań z pracodawcami, wszystko w przyzwoitych warunkach.