plakat_nmk
Rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z wielu ulg

Od nowego roku na terenie miasta będzie obowiązywać „Kętrzyńska Karta Rodziny 3+”. Produkt jest dedykowany rodzinom wielodzietnym, wychowującym troje i więcej dzieci. Karta gwarantuje atrakcyjne zniżki. Aby ją zdobyć już 2 stycznia można składać wnioski w Urzędzie Miasta.

Teresa Dudzińska

„Kętrzyńska Karta Rodziny 3+” to inicjatywa Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn. Warunkiem otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny jest złożenie wniosku osobiście przez rodzica. Już od 2 stycznia 2014 roku można je składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Kętrzyn. Druk wniosku oraz wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie dostępne są na stronie www.trzyplus.ketrzyn.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: w przypadku rodziców lub opiekunów – kserokopię dowodu osobistego, w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej, w przypadku studentów do 25 roku życia – kserokopię legitymacji studenckiej, w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu, w przypadku rodzinnych domów dziecka – kserokopię postanowienia sądu.

Co gwarantuje Kętrzyńska Karta Rodziny 3+?

50 procentowe zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu na seanse w kinie i koncerty organizowane przez Kętrzyńskie Centrum Kultury, korzystanie z kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kętrzynianka”, obiektów Miejskiej Hali Sportowej i lodowiska prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. Posiadacze Karty będą korzystać także z ulg w wysokości 50% w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kętrzyn realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego i za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie. Zniżek będą udzielali także partnerzy akcji, czyli przedsiębiorcy czy właściciele punktów gastronomicznych na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Miasta w Kętrzynie.

Na jaki okres czasu i kto otrzyma Kartę?

Karta jest imienna, posiada numer, datę ważności i datę urodzenia użytkownika. Będzie ona wydawana przez Urząd Miasta na okres 1 roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia lub krócej na okres spełniania warunków niezbędnych do otrzymania Karty przez rodzinę. Otrzymają ją wszyscy członkowie rodziny, rodzice oraz dzieci, które ukończyły 3 rok życia, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest Wnioskodawca. Dzieci poniżej 3 roku życia korzystają ze zniżek wyłącznie w obecności rodziców, posiadających Karty. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika – dowód osobisty, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica i jego dokumentem tożsamości. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniania przez użytkownika innym, nieupoważnionym osobom. Właścicielem Karty jest Urząd Miasta w Kętrzyniu i w przypadku znalezienia Karty, należy ją zwrócić do Urzędu Miasta w Kętrzynie.

Rodzina: rodzina wielodzietna (także rodzina zastępcza i rodzinne domy dziecka), mająca na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, w której wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic zamieszkuje na terenie Miasta Kętrzyn pod wspólnym adresem. Nie pozostaje na utrzymaniu rodziców dziecko, które pozostaje w związku małżeńskim, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także w szkole wojskowej lub w innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

Rodzic: rodzic biologiczny, rodzic zastępczy, opiekun prawny, rodzic samotnie wychowujący dzieci.
Karta: „Kętrzyńska Karta Rodziny 3+”, czyli dokument uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn oraz partnerów akcji.

Partnerzy akcji: przedsiębiorcy prowadzący: sklepy, restauracje i puby oraz sale zabaw, którzy przystąpią do inicjatywy „Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia.