IMG_2551Z myślą o mieszkańcach Miasto poprawi jakość świadczonych usług

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Władysława Litwinowicza podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn – e-Urząd Kętrzyn”. Miasto otrzymało na ten cel ponad 700 tys. złotych.

Wojciech Waszczuk

Projekt złożony przez Gminę Miejską Kętrzyn znalazł się na 4 miejscu listy rankingowej RPO WM spośród 20 projektów wybranych do dofinansowania. Będzie on realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 7 –„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi aplikacje dla obywateli”. 19 grudnia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn i Gustaw Marek Brzezin, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej Miasta Kętrzyn – e-Urząd Kętrzyn”. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 857 943.45 złotych. Miasto otrzymało dofinansowania w wysokości 728 729,17 zł.

Co jest głównym celem projektu?

– Przede wszystkim poprawa efektywności świadczonych usług publicznych oraz procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem tych usług – informuje Burmistrz Miasta Kętrzyn.
W ramach projektu przewidziana jest dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz uruchomienie portalu e-Urząd Kętrzyn.

Realizacja projektu stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań, a także umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści jak poprawa funkcjonowania Urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych, optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej oraz poprawę organizacji pracy i usprawnienie obsługi interesantów (mieszkańców oraz klientów wewnętrznych).

Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Miejskiej Kętrzyn. Efekty to zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.