smieci-4Straż Miejska kontroluje przedsiębiorców

Od połowy grudnia 2013 roku Straż Miejska przeprowadza kontrole wśród podmiotów gospodarczych. Ich wizyty mają na celu ustalenie w jaki sposób przedsiębiorcy organizują zbiórkę odpadów komunalnych oraz czy posiadają umowy z firmami odbierającymi śmieci.

Ewa Brzostek

Na terenie miasta i gminy wiejskiej Kętrzyn znajduje się ponad 1800 podmiotów gospodarczych. Straż Miejska tylko w ciągu czterech dni od 17 do 20 grudnia 2013 r. skontrolowała 146 punktów, w których jest prowadzona działalność gospodarcza. Okazało się, że jedynie 125 przedsiębiorców posiada umowę z firmami odbierającymi odpady komunalne, u 21 biznesmenów stwierdzono brak umowy. Jednocześnie kontrola wykazała, że 73 podmioty gromadzą oddzielny pojemnik na odpady, a 43 w gniazdach selektywnej zbiórki.

Przypomnijmy. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2013 r. dotyczą odbierania i zagospodarowywania, przez podmiot wyłoniony w wyniku przetargu, wyłącznie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Zmiany nie obejmują nieruchomości niezamieszkałych, w których prowadzone są różne działalności, będące siedzibą instytucji, firm, jednostek, w tym hoteli, internatów, kościołów, szkół, itp. Jednostki te są zobowiązane do zawarcia umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a zawarte wcześniej umowy są dalej obowiązujące pod warunkiem, że są zgodne z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kętrzyna.

– By przypomnieć o tym obowiązku i sprawdzić jak w zabudowie niezamieszkałej odbywa się zbiórka i przekazywanie odpadów komunalnych Straż Miejska będzie dalej prowadziła kontrolę zawartych umów, dokonywanych płatności i posiadania odpowiednich pojemników. Aktualnie, w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów właściciele kontrolowanych nieruchomości są pouczani o obowiązujących zasadach. W przyszłości, w przypadku uchylania się od właściwego postępowania z odpadami, wystawiane będą mandaty – informuje Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Zgodnie z ideą przewodnią ustawy o odpadach należy zbierać je w sposób selektywny.

– O zasadach segregacji odpadów komunalnych Miasto informowało w ulotkach, na plakatach, na stronie internetowej oraz w kilku artykułach zamieszczonych na łamach gazety. Jednak w razie jakiś wątpliwości, doprecyzowania zagadnienia lub wprowadzenia uzasadnionych zmian w przyjętym systemie odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych prosimy o sygnały od mieszkańców. Na pewno będziemy reagować – mówi Monika Bepirszcz z Wydziału Infrastruktury Komunalnej przy Urzędzie Miasta.

Wszelkich informacji można zasięgnąć pod nr tel. 89 752 05 91 lub e-mail ekologia2@ketrzyn.com.pl.