OLYMPUS DIGITAL CAMERATworzymy z myślą o innych

Z inicjatywy Krzysztofa Hećmana, Burmistrza Miasta Kętrzyn został powołany dwudziestoosobowy Zespół, który ma za zadanie podejmowanie wszelkich działań zmierzających do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Inicjatywa ta, to szansa na eliminowanie pogłębiającego się zjawiska bezrobocia na tych terenach.

Ewa Brzostek

Powołany Zespół do spraw Ekonomii Społecznej tworzą osoby reprezentujące instytucje gminne, miejskie i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz największe firmy działające w Kętrzynie. Przewodniczącą Zespołu jest Teresa Murawska, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, a jej zastępcą Dariusz Węgierski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.

– Biorąc pod uwagę, że na co dzień pracujemy z ludźmi wykluczonymi i znamy ten problem być może dlatego powierzono mi kierowanie pracami całego Zespołu – mówi Teresa Murawska, Kierownik MOPS. – Ekonomia Społeczna nastawiona jest na aspekt społeczny i odpowiada na pytanie czy lepiej, aby państwo utrzymywało osoby bezrobotne czy lepiej jest dać im szansę rozwoju, podjęcia pracy, nowych wyzwań i samodzielnego utrzymania. Ciężko jest patrzeć na osoby, które od pokoleń przychodzą do nas i nie widzą innej drogi, oprócz drogi do MOPS-u i kolejki do kasy. To jest też dla nas wyzwanie, bo na tym polu można wiele zmienić i realnie pomóc tym ludziom – informuje kierownik.

W tym celu od lipca 2013 roku w Ratuszu przy placu Piłsudskiego 1 na drugim piętrze został otwarty Inkubator Ekonomii Społecznej. Jego działania są skierowane do ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, tracących pracę, po odbyciu kary więzienia, niepełnosprawnych czy po terapii odwykowej. Można tam uzyskać pomoc w zakresie stworzenia przedsiębiorstw społecznych, realizowaną poprzez doradztwo, szkolenia, warsztaty, seminaria itd. W ubiegłym roku dzięki wsparciu Inkubatora powstała Spółdzielnia Socjalna „Lider” założona przez pięć osób, która specjalizuje się między innymi w pracach porządkowych, drobnych pracach remontowych oraz niestacjonarną opieką nad osobami starszymi. Tego typu firmy to nowy twór, ale okazuje się, że bardzo przyszłościowy.

Jaka jest różnica między działalnością gospodarczą, a spółdzielnią socjalną?

– Działalność gospodarcza jest nastawiona na zysk i uzyskanie wyników finansowych. Przedsiębiorstwo społeczne działa na zasadzie aktywizacji. Tutaj sami tworzymy sobie miejsca pracy i wypracowujemy kwotę na swoje utrzymanie. Pracujemy w zespole, bo musi być minimum pięć osób. Możemy tu pracować na umowę zlecenie albo na pół etatu. Możemy działać jako podwykonawca jakiejś większej firmy, startować w konkursach i przetargach. W końcu spółdzielnia socjalna może mieć ujętych klika działań na przykład usługi opiekuńcze, sprzątanie, dowożenie posiłków. W momencie, gdy któreś zadanie nie wychodzi to można się posiłkować innymi działaniami. Przez cały czas nad funkcjonowaniem takiej spółdzielni czuwa Inkubator do momentu, gdy takie przedsiębiorstwo nie zacznie samodzielnie funkcjonować – tłumaczy Teresa Murawska.

Spółdzielnia socjalna może zajmować się różnymi działaniami. W województwie Warmińsko-Mazurskim powstały przedsiębiorstwa, które zajmują się pielęgnacją zieleni, pracami porządkowymi, pracami remontowo-budowlanymi, organizacją festynów, przedstawień, krawiectwem, opieką nad osobami starszymi czy obsługą muzyczną wesel.

Ideą powstawania Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest chęć stworzenia międzysektorowego, sprawnego systemu wsparcia osób defaworyzowanych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, współpraca dla dobra i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej (uznanych za formę tworzenia najtańszych miejsc pracy) oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inicjatyw związanym z ekonomizacją trzeciego sektora.

W skład owych grup mogą wchodzić przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucji pomocy społecznej oraz rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej (m.in. spółdzielni socjalnych), lokalnych przedsiębiorców, jest to sposób na budowaniu systemu wsparcia i rozwoju gospodarczo-społecznego, jakim jest ekonomia społeczna w Polsce.

Zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Zespoły te powinny współtworzyć programy strategiczne, zawierające główne założenia, pomysły, plany pomocowe służące wciąż rozwijającemu się rynkowi ekonomii społecznej na danym terenie.

Zespoły, jako przedstawicielstwo większości instytucji działających na terenie swojej gminy, powiatu bądź województwa, stają się ciałem konsultacyjnym – wiarygodnym i mającym siłę przebicia na arenie nieustających zmian przepisów, zapisów i dyskusji na szczeblu krajowym, dotyczącym przyszłego kształtu pomocy społecznej, działalności instytucji rynku pracy, walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Będą opiniować wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na wsparcie ES. Jednym z głównych działań Zespołów jest również szeroko zakrojona promocja i upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej na ich terenie. Członkowie Zespołów biorą czynny udział w różnych akcjach promocyjnych, konferencjach, działaniach lokalnych i ponadlokalnych, których celem jest rozpowszechnianie idei ekonomii społecznej.