IMG_9340Naszym celem strategicznym jest poprawa warunków życia

Zespół, który ma opracować strategię rozwoju Kętrzyna na najbliższe lata spotkał się ponownie. Tym razem jego członkowie mieli przygotowane analizy społeczno-gospodarcze, które są punktem wyjściowym do dalszych działań. Podczas dyskusji uznano, że celem strategicznym będzie poprawa warunków życia mieszkańców miasta w czterech obszarach.

Ewa Brzostek

W grupie odpowiedzialnej za opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Kętrzyna na lata 2014 – 2020” znaleźli się m.in. prezesi i dyrektorzy miejskich spółek i instytucji, przedstawiciele oświaty, a także radni. Na pierwszym spotkaniu zostały powołane cztery zespoły, których członkowie mieli przygotować analizę społeczno-gospodarczą w obszarze oświaty, infrastruktury technicznej, społecznej, a także kultury, sportu i turystyki.

Podczas kolejnego spotkania zaprezentowano efekt pracy zespołów, odbyły się także dyskusje w jakim kierunku powinien rozwijać się Kętrzyn.

– Wspólnie uznaliśmy, że cennym kierunkiem jest poprawa warunków życia. Dotyczy on wielu obszarów funkcjonowania w mieście, takich jak komunikacja, ochrona zdrowia, opieka socjalna, rekreacja, imprezy kulturalne, szkolnictwo, infrastruktura czy ochrona przyrody – wymienia Andrzej Degórski, Zastępca Burmistrza Kętrzyna, jednocześnie przewodniczący całego zespołu.

W rezultacie dokument zawierający strategię rozwoju miasta na lata 2014-2020 ma mieć jeden cel strategiczny, czyli „poprawa warunków życia”, cele operacyjne jak na przykład „poprawa komunikacji” i określone zadania, które będą przyświecały temu celowi, jak na przykład „budowa Westerplatte bis czy ścieżek rowerowych”.

– Na razie wszystkie poruszone problemy i propozycje w tych czterech obszarach zostały spisane, podczas kolejnego spotkania zostanie to usystematyzowane z uwzględnieniem pomysłów i sugestii samych mieszkańców Kętrzyna, którzy do 15 marca mogli je zgłaszać do Urzędu Miasta lub drogę meilową – informuje Andrzej Degórski.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31 maja 2014, kiedy to przygotowany dokument zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta Kętrzyna.

– Wtedy też zapewne nastąpi ostateczna konsultacja Burmistrza ze społeczeństwem, mająca na celu wniesienie ostatecznych uwag i oceny całej strategii – dodaje Andrzej Degórski.