OLYMPUS DIGITAL CAMERAMieszkańcy postawili na segregację odpadów

Właśnie został zamknięty pierwszy kwartał segregacji odpadów w Kętrzynie. Porównując analogiczny okres z roku 2013 można zauważyć znaczącą różnicę w zbiórce odpadów. Dzięki aktywnej segregacji mieszkańców Kętrzyna udało się znacząco obniżyć ilość zmieszanych odpadów komunalnych.

Monika Bepirszcz

W I kwartale 2013 roku zebrano 1324,75 Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast w I kwartale 2014 roku zebrano tylko 428,17 Mg tychże odpadów. Oznacza to, że w roku bieżącym zmieszanych odpadów zebrano ok. 70% mniej niż w roku poprzednim. Osiągnięty wynik zawdzięczamy mieszkańcom naszego miasta i ich aktywności w segregacji odpadów.

– Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom za odpowiedzialność i trud włożony w prawidłowe segregowanie odpadów. To dzięki wam Kętrzyn jeszcze bardziej staje się miastem przyjaznym środowisku, ale przed nami jeszcze więcej pracy. Sami wielokrotnie zauważamy, że poziom segregacji w gniazdach mógłby być jeszcze lepszy – mówi Krzysztof Hećman, Burmistrz Miasta Kętrzyn.

Polska jako członek Unii Europejskiej została zobligowana do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, a zwiększania ilości odpadów poddawanych powtórnemu wykorzystaniu. Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku różnymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania należą do własnych zadań polskich gmin. Niestety ubocznym aspektem naszego funkcjonowania jest właśnie powstawanie odpadów. W roku 2013 Gmina Miejska Kętrzyn osiągnęła wymagane poziomy dzięki segregacji odpadów przez mieszkańców naszego miasta. Z roku na rok wymagane poziomy ulegają zwiększeniu i dlatego apelujemy do mieszkańców, aby dalej z takim zaangażowaniem i sumiennością segregowali wytwarzane odpady.

Jakie korzyści wynikają z segregacji i recyklingu odpadów?

1. Przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
2. Oszczędzanie miejsca na składowanie,
3. Ograniczenie ilości wprowadzonych do środowiska szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów,
4. Ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
5. Oszczędzanie zużycia energii,
6. Ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
7. Ograniczenie ilości odpadów i ścieków.