DSC_0911 (Kopiowanie)Okres żniw charakteryzuje się wzrostem zagrożenia pożarowego w rolnictwie. Dlatego też wszelkie czynności z tym związane wymagają wzmożonej ostrożności, która dotyczy głównie rolników, właścicieli, dzierżawców pól uprawnych i gospodarstw.

Zabezpieczenie gospodarstw.
Sianokosy to czas gromadzenia dużej ilości płodów rolnych w stodołach, stertach i stogach. Każdy właściciel powinien zatem:
sprawdzić miejsce magazynowania plonów i ich stan bezpieczeństwa pożarowego;
dokonać sprawdzenia sprawności maszyn i urządzeń rolniczych;
przygotować podręczny sprzęt gaśniczy i chociaż minimum środków gaśniczych – pamiętaj – wiadrem pełnym wody, czy nawet zwykłego piasku też możesz ugasić pożar w pierwszej fazie;
zorganizować dozór nad małymi dziećmi – mogą one zaprószyć ogień lub co się bardzo często zdarza ulec groźnemu wypadkowi.

Postępowanie z sianem.
Siano jest materiałem, które może nie tylko ulec zapaleniu od małego źródła energii, ale też zapalić się samoistnie. Dlatego też pamiętaj:
siano należy zwozić po dokładnym wysuszeniu;
samozapaleniu towarzyszy wcześniejszy wzrost temperatury wewnątrz składowiska, dlatego też zaleca się mierzenie temp. w ciągu kilku pierwszych tygodni po złożeniu; w przypadku stwierdzenia wzrostu temp. siano powinno być przewietrzone i ponownie przesuszone oraz przełożone z jednego miejsca na drugie;
zabezpiecz stóg, stertę przed działaniem wody opadowej;
silnemu nagrzaniu składowiska może towarzyszyć wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu oraz gazu o ciemnobrunatnej barwie.
Znając powyższe warunki warto też poznać zasady ustawiania stert i stogów, by nie zagrażały one innym obiektom.
A zatem stogi i sterty muszą być ustawione w odległości nie mniejszej niż:
100 m od lasów i terenów zalesionych;
30 m od dróg publicznych i torów kolejowych;
10 m od dróg wewnętrznych i od granicy działki;
30 m od budynków z materiałów palnych i 20 od budynków z materiałów niepalnych;
30 m od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia;
30 m od pozostałych stert i stogów.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Podstawa prawna: Rozdział 10 – § 42 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010. 109.719).
Przypominamy też , że wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Postępowanie podczas omłotów.
W tym przypadku ostrożność polega głównie na zadbaniu, by urządzenia, których stan awaryjny może grozić pożarem były ustawione w bezpiecznej odległości. W miejscu prac omłotowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu – jakże często ignorowany. Zagrożenie pożarowe może również stwarzać niewłaściwa praca młockarni, dlatego też w trakcie jej pracy należy sprawdzać czy:
części cierne nie nagrzewają się nadmiernie;
koła pasowe i pasy nie ocierają się o osłony młockarni;
słoma nie utrudnia pracy wytrząsaczy;
zabezpieczone są urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;
osiadający na urządzeniu pył nie powoduje zagrożenia pożarowego.
Praca kombajnu i zagrożenie pożarowe.
Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego podczas pracy kombajnu polega głownie na:
bezwzględnym przestrzeganiu zakazu palenia tytoniu;
ścisły przestrzeganiu instrukcji obsługi;
sprawdzeniu przed pracą stanu paliwa w zbiorniku, oleju w skrzyni korbowej silnika i skrzyni biegów; instalacji elektrycznej; akumulatorów;
usunięciu przed rozpoczęciem pracy śladów smarów, oleju i paliwa z zewnętrznych podzespołów maszyny;
nie eksploatowaniu silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu;
systematycznym usuwaniu zanieczyszczeń z osłony chłodni;
przerwaniu pracy przy znacznym nagrzewaniu się obrotowych części kombajnu (bęben młócący);
Szczególną uwagę należy zwrócić przejeżdżając kombajnem przez podwórza gospodarstw oraz w pobliżu budynków gospodarskich – tam istnieje możliwość zaprószenia ognia.
W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża, należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący, aby przerwać dalszy dopływ zboża, po czym odjechać z łanu na bezpieczną odległość. Następnie poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz należy wyrzucić palące się zboże na zewnątrz i przystąpić do gaszenia za pomocą posiadanych gaśnic, które powinny być na wyposażeniu każdego kombajnu. Wskazane jest również, aby na kombajnie znajdowały się szpadle, łopaty w celu wykonania pasów – przerw ograniczających rozprzestrzenianie się ognia.
Po zakończeniu prac należy pamiętać, iż nie wolno garażować kombajnu w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.
Przed przystąpieniem do sianokosów warto jest chyba uzmysłowić sobie zagrożenia z tym związane, tak aby cały wysiłek i ogromna ciężka praca nie poszły na darmo z dymem.

mł. bryg.Szymon Sapieha