.
.

Od 1 września przy Związku Gmin „Barcja” działa Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie, którego udziałowcem jest m. in. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Celem współpracy jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności na terenie powiatu kętrzyńskiego w zakresie łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania.
Fundusz posiada w swojej ofercie poręczenia do: kredytów, pożyczek, leasingów oraz wadiów (zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych).

Poręczenia przeznaczone są również dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy ubiegają się o kredyt/pożyczkę w Instytucji Finansującej i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty zobowiązań.
Fundusz udziela poręczeń dla klientów z sektora MSP w ramach:
1. środków własnych, gdzie prowizja zaczyna się już od 1 %, oraz
2. w ramach projektów unijnych, aktualnie w ramach RPO WiM (pomoc de minimis), gdzie prowizja wynosi 0 zł dla poręczeń do 5 lat, a powyżej jedynie 0.1 % za rok.
Nowym produktem są poręczenia wadium, przeznaczone dla przedsiębiorców przystępujących do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego. Prowizja od udzielonego poręczenia wadialnego wynosi 1% kwoty poręczenia. Przedsiębiorca może też za kwotę 100 zł otworzyć odnawialną linię poręczeń wadialnych na okres 1 roku ( zdolność przedsiębiorcy weryfikowana jest raz na rok).

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW
do zapoznania się z ofertą Funduszu. Informacje można uzyskać w siedzibie Związku Gmin „Barcja” w Ratuszu przy ul. Pl. Piłsudskiego 1 w pok. nr 5, pod numerem telefonu 89 751-24-50 oraz na stronie internetowej www.poreczenia-kredytowe.info