Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

Do 10 listopada można zgłaszać gazetki szkolne redagowane przez uczniów do konkursu ogłoszonego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Kętrzynie. Gazetki będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz gimnazja. W konkursie mogą brać udział gazetki wydawane przez szkoły na terenie powiatu kętrzyńskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 1 od kilku lat należy do laureatów Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej. „Nowinki Jedynki” to jedna z najlepiej redagowanych wydawnictw uczniowskim w całym regionie. Ten konkurs to szansa dla innych redakcji szkolnych, by wymienić się doświadczeniami i korzystać z najlepszych wzorców. Obok nagród przygotowanych przez organizatora konkursu – Szkołę Podstawową Nr 1 w Kętrzynie, nasza redakcja ma dodatkową. Najlepsze artykuły z uczestniczących w konkursie gazetek, zostaną opublikowane na naszych łamach. Decydować będą temat, użycie odpowiedniej formy dziennikarskiej oraz język.

jz

I POWIATOWY KONKURS DZIENNIKARSKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

„Nowinki Jedynki” – gazetka wydawana przez zespół redakcyjny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie od kilku lat należy do grona laureatów Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej, dlatego też chcielibyśmy umożliwić innym redakcjom szkolnym wymianę doświadczeń. Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne powiatu kętrzyńskiego do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU:
Cele konkursu:
1. Rozwijanie kompetencji dziennikarskich, czytelniczych, polonistycznych i społecznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Upowszechnianie czytelnictwa.
3. Promowanie aktywności twórczej uczniów.
4. Kształtowanie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień literackich.
5. Pobudzanie aktywności poznawczej uczniów.
6. Kształtowanie przynależności i tożsamości lokalnej.
7. Motywowanie ich do poznawania dziejów miasta oraz dostrzegania jego piękna, kultury i tradycji, ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie
Patronat medialny:
„Nasze Miasto Kętrzyn”
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu Kętrzyn.

Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. W konkursie mogą wziąć udział gazetki szkolne redagowane przez zespoły uczniowskie.
3. Gazetki będą oceniane w 2 kategoriach:
– szkoła podstawowa
– gimnazjum
4. Gazetki będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
5. Kryteria oceniania:
– trafność doboru tematyki
– promowanie aktywności uczniów na terenie szkoły i środowiska lokalnego
– różnorodność form dziennikarskich
– upowszechnianie czytelnictwa w szkole
– poprawność językowa i ortograficzna tekstów
– samodzielna i twórcza praca dzieci
– estetyczna i atrakcyjna szata graficzna
– poszukiwanie własnych sposobów przekazu – oryginalność formy i treści
6. Redakcje przesyłają na adres organizatora lub dostarczają osobiście 2 numery gazetki szkolnej w wersji papierowej po 2 egzemplarze, wydane w 2016 roku [od stycznia do października].
7. Do prac należy dołączyć oświadczenia wypełnione i podpisane przez rodziców uczestników konkursu – załącznik nr 1.
8. Prace należy dostarczyć do 10 listopada 2016 r.
9. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły: www.jedynka.webity.pl
10. Rozdanie nagród laureatom odbędzie się w listopadzie 2016 r. [O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników i eksponowania prac zgłoszonych do konkursu oraz wykorzystania ich do promocji miasta. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora.