Swoje stanowisko w sprawie kampanii przeciwko radnym "Jedenastka" odczytała na ostatniej sesji rady powiatu. FOT. Archiwum
Swoje stanowisko w sprawie kampanii przeciwko radnym “Jedenastka” odczytała na ostatniej sesji rady powiatu. FOT. Archiwum

Podczas ostatniej sesji rady powiatu „Jedenastka” stanowczo zaprotestowała przeciwko kampanii medialnej inicjowanej przez zarząd powiatu przeciwko radnym. „Jedenastka” uważa, że zarząd celowo dyskredytuje radnych, nie wspominając o swoich „grzechach”.

Radni przypominają w swoim oświadczeniu sprawę dziennego domu senior-wigor, przedszkola specjalnego, czy ostatnią zakupu samochodów na potrzeby osób niepełnosprawnych. – Po każdej decyzji na „nie” dla inicjatyw zarządu, w mediach dokonuje się publicznego rozstrzeliwania radnych opozycji, nie wchodząc w merytoryczne uzasadnienia – piszą radni w swoim oświadczeniu.
jz

STANOWISKO RADNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO (śródtytuły pochodzą od redakcji)
My, niżej podpisani Radni Rady Powiatu Kętrzyńskiego, stanowczo protestujemy przeciwko kampanii medialnej inicjowanej przez Zarząd Powiatu zarzucającej nam kierowanie się podczas podejmowania decyzji względami wyłącznie politycznymi, złą wolę i nieliczenie się z dobrem mieszkańców Powiatu. Po każdej decyzji na „nie” dla inicjatyw Zarządu w mediach dokonuje się publicznego rozstrzeliwania radnych opozycji, nie wchodząc w merytoryczne uzasadnienia. Winą obarcza się wyłącznie nas, nazywając opozycję hamulcowymi Powiatu, przeciwnikami przedszkola specjalnego, domu senior – wigor w Reszlu czy zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych i dzieci z SOSW.
Dyskredytując radnych opozycji, nie wspomina się o grzechach leżących po stronie Zarządu Powiatu, a jest ich niemało.

Kompromitujące zarząd, archaiczne uzasadnienie
Najważniejszy: tryb i sposób procedowania spraw, urągający standardom pracy w samorządzie. Zarząd Powiatu w Kętrzynie stawia radnych pod ścianą – ważne inicjatywy są procedowane zasadniczo na sesjach nadzwyczajnych, przygotowywanych w pośpiechu, niedbale, byle jak. Przykładem jest uchwała dotycząca tworzenia przedszkola specjalnego zaproponowana na kilka dni przed początkiem nowego roku szkolnego, z kompromitującym Zarząd archaicznym uzasadnieniem, podważającym ustalenia współczesnej pedagogiki i dyskredytującym inne podmioty oświatowe w Powiecie, w dodatku forsowana bez możliwości lustracji pomieszczeń przyszłego przedszkola, bez dania Komisji Edukacji i Kultury możliwości wnikliwej analizy. Takiej uchwały bez ośmieszenia się Rada nie mogła przyjąć. Jednogłośnie jednak głosowała za powstaniem przedszkola, gdy uchwałę poprawiono, gdy umożliwiono Radzie ocenę stanu przygotowania pomieszczeń. Ale w mediach wciąż podkreśla się wbrew faktom, że radni opozycji nie chcieli przedszkola specjalnego.

Trzymali pomysł w tajemnicy przez 3 miesiące
Podobnie z domem senior – wigor. Wniosek o środki na senior – wigor Powiat złożył już w lipcu. Do dnia sesji w październiku Zarząd nie raczył poinformować o tym radnych. Nie pozyskał również wcześniej jej opinii, czy w ogóle przystępować do programu. Stworzenie – bądź co bądź – nowej jednostki organizacyjnej Powiatu (choć w ramach innej) odbyło się na zasadzie „wrzutki” budżetowej, również na sesji nadzwyczajnej, kompletnie nieprzygotowanej – radni nie otrzymali żadnych materiałów do wcześniejszej analizy; jak oznajmił na sesji p. Wicestarosta materiały nie zostały dostarczone z powodu winy obsługi Rady. Również wyjaśnienia Zarządu cechowały się dużym stopniem ogólności i niejasności. Zarząd nie umiał wyjaśnić radnym nawet najistotniejszych kwestii: dlaczego właśnie Reszel (poza posiadaniem budynku) i jakie będą koszty funkcjonowania domu w dłuższej perspektywie. Z jego wyjaśnień biła beztroska w stylu: „Jakoś to będzie” i arogancja wobec pytań radnych: „O co się czepiacie?”, poparta niestosownymi uśmieszkami i gestami Starostów. Taki tryb procedowania wzbudził poważne obawy, co do jego zasadności i prawidłowości. Ale oczywiście znów winni są radni opozycji. I nic na temat, że program senior – wigor nie kończy się definitywnie w roku 2016, że powstają perspektywy sięgnięcia po środki zewnętrzne dla seniorów przez stowarzyszenia i kluby, że być może ten sposób byłby bardziej merytorycznie uzasadniony, bardziej – bo mimo oświadczeń Starostów o mapie potrzeb seniorów Powiatu, taka mapa Radnym nie jest znana.

Radni nie zgodzili się na zwiększenie budżetu na zakup samochodów
Kolejna sprawa – zakup samochodów dla DPS i SOSW. Oczywiście w mediach głosy: Radni opozycji nie zgodzili się na zakup samochodów. Nieprawdziwe, gdyż radni nie wyrazili zgody jedynie na zwiększenie budżetu na ów zakup. Dlaczego? Gdyż mieli wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzenia przetargu i wyłonienia oferenta. Kolejny raz źle przygotowana uchwała Zarządu.
Warto odnieść się jeszcze do prób sekowania opozycji z uwagi na brak akceptacji dla proponowanych przez Starostę dwóch kandydatów do Zarządu Powiatu. Nie wydaje się to sprawą ważną dla samego p. Starosty. Świadczy o tym widoczna opieszałość. Kwestia uzupełnienia składu Zarządu ciągnie się od maja. W tym czasie odbyło się wiele sesji. Pan Starosta podjął tylko dwie próby. W porządku dzisiejszej sesji również brak punktu o powołaniu nowego członka zarządu. Uprzedzając tłumaczenia, że proponowanie kolejnych kandydatów w takiej sytuacji jest bez sensu, bo i tak opozycja nikogo nie uzna, wyjaśniamy: opozycja dała wyraźny sygnał Zarządowi, że jest skłonna podjąć rozmowy w celu wyłonienia wspólnego kandydata do Zarządu, jednakże do dziś Zarząd nie wykonał żadnego gestu w stronę opozycji.

Beztroska zarządu trwa
Te przykłady świadczą o niedopuszczalnym stylu pracy Zarządu cechującym się: beztroską, przypadkowością, nieliczeniem się z radnymi, a nawet arogancją, nieprofesjonalnym przygotowaniem uchwał na sesję, działaniem „od tyłu”, nierealizowaniem wizji zrównoważonego rozwoju Powiatu.
Warto nadmienić, iż dzisiejsi decydenci Powiatu jeszcze niedawno dysponowali większością głosów w Radzie. Utracili jednak zaufanie większości. Właśnie z przedstawionych powyżej przyczyn.

Aneta Pietrzyk – Hornicka
Dagmara Iwaniuk
Aneta Janczuk
Alina Janiszewska
Stefania Siewruk-Welens
Łukasz Wiśniewski
Zbigniew Homza
Hansi Jurgen Malecki
Zbigniew Olenkowicz
Sławomir Jarosik
Dariusz Popławski