konsultacje-ngo

Trwają konsultacje projektu programu współpracy miasta Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu dostępny jest w Urzędzie Miasta. Informacji udziela Katarzyna Kopeć, p. 301, tel. 89 752 05 67. Na opinie i uwagi do projektu Urząd Miasta Kętrzyn czeka do 10 listopada. 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2017 ROK

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”. Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą.

Zgodnie z uchwałą Nr LXXIII/378/10 Rady Rady Miejskiej Kętrzyn z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uwagi i opinie można zgłaszać na udostępnionym formularzu w jednym z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 w poniedziałki oraz w godz. od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11),

2) drogą elektroniczną na adres email: k.kopec@miastoketrzyn.pl

3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn,

4) faxem pod numerem 89 752 05 31.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kopeć – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu 89 752 05 67, pok. 301.

Na opinie i uwagi czekamy do dnia 10.11.2016 r. do godz. 15.30.
Uprzejmie informujemy, iż informacje dotyczące współpracy miasta z organizacjami znajdują się na oficjalnej internetowej stronie miasta www.miastoketrzyn.pl w zakładce Konsultacje Społeczne, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.