Ryszard Niedziółka, starosta kętrzyński wygląda podczas sesji na zniechęconego. Liczba głosowań, w których nie bierze udziału rośnie z każdą sesją. FOT. Jarosław Żukowski
Ryszard Niedziółka, starosta kętrzyński wygląda podczas sesji na zniechęconego. Liczba głosowań, w których nie bierze udziału rośnie z każdą sesją. FOT. Jarosław Żukowski

Podczas poniedziałkowej sesji rady powiatu radni obniżyli staroście wynagrodzenie. O połowę. Ryszard Niedziółka po przyjęciu uchwały zapowiedział, że obniżkę przyjmuje jako złośliwość radnych wobec siebie, ale nie zniechęca go to do dalszej pracy.

Już w trakcie jednej z publicznych wypowiedzi po sesji dało się odczytać sugestię, że uchwała o obniżeniu wynagrodzenia jest, ale nie wiadomo czy będzie obowiązywała? Teresa Prokop, radna powiatowa po stwierdzeniu dziennikarki, że wynagrodzenie zostało obniżone, uśmiechnęła się znacząco i powiedziała krótko: jeszcze nie.
Czy ten brak zniechęcenia do pracy oznacza wniosek o uchylenie uchwały rady? Przekonamy się o tym niebawem.
Latem tego roku wojewoda warmińsko-mazurski uchylił uchwałę rady powiatu mrągowskiego obniżającą wynagrodzenie starosty mrągowskiego Antoniego Karasia. „Wojewoda uznał wówczas, że nie można obniżać pensji z dniem podjęcia uchwały. Z decyzji wojewody wynikało również, że wątpliwości budziło także samo uzasadnienie konieczności tak drastycznego obniżenia wynagrodzenia Starosty, które w części jest niezrozumiałe i pozbawione logiki”.
jz
Uzasadnienie obniżenia staroście wynagrodzenia zaprezentowane przez wnioskodawców:
Uprawnienie rady powiatu do ustalania, w tym także dokonywania zmiany, wynagrodzenia starosty wynika z art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym.
Z ukształtowanego orzecznictwa sądów i piśmiennictwa wynika, że zmiana wynagrodzenia staroście nie wymaga jego zgody. Oczywistym jest, że zmiana wysokości wynagrodzenia, zarówno podwyższenie jak i obniżenie nie powinno być dowolne, a powinno być zależne od wkładu pracy.
Po wyborze pana Ryszarda Henryka Niedziółki na funkcję starosty kętrzyńskiego ustalono mu wynagrodzenie w wysokości 12.135 zł., a więc zbliżonej do maksymalnego poziomu. Ustalając tak wysokie wynagrodzenie staroście rada powiatu oczekiwała od niego maksymalnego zaangażowania w pracy na rzecz powiatu. Po dwóch latach sprawowania urzędu starosty rada powiatu stwierdza, że oczekiwania te nie zostały spełnione. Pan starosta Ryszard Niedziółka wykonując swoje obowiązki stara się je wykonywać z jak najmniejszym własnym zaangażowaniem czego dowodem jest zlecanie szeregu zadań firmom zewnętrznym, między innymi kontrolę sprawozdania finansowego i rzeczowego szpitala powiatowego. Przy czym nie dotyczyło to obowiązkowego badania przez biegłego rewidenta. Także zlecenie firmie zewnętrznej wykonanie audytu starostwa za niebagatelną kwotę 64 tys. zł, mimo zatrudnienia w starostwie audytora świadczy o unikanie własnego zaangażowania. Przy czym sprawozdanie z audytu okazało się być dokumentem bezwartościowym ponieważ nie dostarczono audytorowi wszystkich niezbędnych dokumentów co stwierdza w sprawozdaniu sam wykonawca. Kolejnym przykładem unikania pracy koncepcyjnej jest zlecenie firmie zewnętrznej wykonanie planu naprawczego szpitala powiatowego. W sumie na opracowanie wymienionych opracowań wydatkowano z kasy powiatu około ćwierć miliona złotych.
Ogromne zastrzeżenia do pracy starosty jako przewodniczącego zarządu budzi polityka kadrowa a w zasadzie jej brak czego dowodem jest, że w ciągu kilkunastu miesięcy dokonano aż pięciu zmian na stanowisku dyrektora szpitala powiatowego. Zastrzeżenia budzi także sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem szpitala czego dowodem są wyniki kontroli wykonanej przez komisję rewizyjną.
Kolejnym przykładem niewłaściwej pracy starosty jako przewodniczącego zarządu są projekty uchwał przedstawianych radzie przez zarząd. Projekty uchwał wymagają poprawek, czasem są zwracane celem poprawy lub uzupełnienia, a niekiedy nie są przyjmowane przez radę ze względów proceduralnych. Przykładem jest sprawa utworzenia domu opieki w ramach programu senior – wigor a także dofinansowanie do zakupu samochodów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Opieki Społecznej.
Bardzo przykrym przykładem niewłaściwej pracy starosty jako kierownika starostwa są niespotykanie liczne skargi mieszkańców powiatu na działalność starosty. Tylko na sesji w dniu 30 listopada 2016r. przewidziano rozpatrzenie 3 skarg mieszkańców powiatu oraz powołanie komisji doraźnie do zbadania następnej.
Mimo tak licznych przykładów złej pracy starosty rada powiatu nie zdecydowała się na maksymalne obniżenie wynagrodzenia żywiąc nadzieję na refleksję pana starosty i zmianę swojego postępowania. Wówczas będzie możliwość powrotu do poprzedniego wynagrodzenia.