Burmistrz Kętrzyna wystosował list do minister Anny Zalewskiej z wnioskiem o środki na dostosowanie szkół do reformy. FOT. Archiwum

Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna wystosował pismo do minister Anny Zalewskiej, odpowiedzialnej za wdrażanie reformy oświatowej. Przypomina w nim o obietnicach składanych przez minister Zalewską, że samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze na dostosowanie szkół do wprowadzanej przez rząd reformy.

Ostatnio w Kętrzynie był wojewoda z kuratorem i rozmawiali z samorządowcami o reformie oświatowej. Okazało się, że złożone rok temu przez rząd obietnice dofinansowania szkół, by dostosować je do wymagań reformy, pozostały bez pokrycia. Na przykład miasto Kętrzyn nie ma możliwości ubiegania się o dodatkowe środki z rezerwy subwencji oświatowej. Stąd list burmistrza do minister Zalewskiej, w którym domaga się dofinansowania. Przygotowane przez dyrektorów kętrzyńskich szkół zapotrzebowanie związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb w tym zakresie opiewa na kwotę ponad 1.528.000 zł. Burmistrz domaga się od ministerstwa kwoty 310 tys. zł i jednocześnie deklaruje, że do każdej rządowej złotówki dołoży złotówkę samorządową.
Burmistrz zauważa również w liście, że poziom kształcenia w kętrzyńskich szkołach jest na tyle wysoki, że miasto nie może starać się o środki na oświatę z funduszy europejskich, bo są one dostępne na … wyrównywanie szans w szkołach, które tych wyników nie osiągają.
jz

 

TREŚĆ LISTU BURMISTRZA KĘTRZYNA DO MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ

Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Reforma oświaty weszła w decydujący moment. Za nami kwestie formalne związane z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przed nami krótki okres pięciu miesięcy, w którym będziemy zmuszeni do przystosowania szkół do wymagań wynikających z ogłoszonej podstawy programowej.
Podczas debaty sejmowej 29 listopada 2016 r. stwierdziła Pani, że „samorządy będą mieć dodatkowe środki, tak jak zadeklarowałam, bo te dodatkowe środki w subwencji oświatowej są”.

W skierowanym w dniu 7 marca 2017 r. liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty potwierdziła Pani, iż w „2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy. Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania”.

Przyjmując powyższe deklaracje, zwracam się do Pani z wnioskiem o wyasygnowanie z budżetu ministerstwa kwoty 310.000 zł na potrzeby związane z wyposażeniem czterech pracowni przedmiotowych w przekształcanych w Kętrzynie szkołach podstawowych. Ogłoszone przez Panią w dniu 1 marca bieżącego roku kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 uniemożliwiają nam aplikowanie o te środki. Przygotowane przez dyrektorów kętrzyńskich szkół zapotrzebowanie związane z zaspokojeniem podstawowych potrzeb w tym zakresie opiewa na kwotę ponad 1.528.000 zł. Ze swojej strony deklaruję, że do każdej zadeklarowanej przez ministerstwo złotówki samorząd kętrzyński dołoży kolejną złotówkę.

Informuję jednocześnie Panią Minister, iż do otrzymanej na cele oświatowe subwencji Gmina Miejska Kętrzyn co roku dokłada do szkół, dla których jest organem prowadzącym, wielomilionowe kwoty. Jedynie w roku 2016 kwota ta wynosiła prawie 3 mln złotych.

Zwracam również uwagę, że otrzymana w 2017 r. z budżetu państwa subwencja na 1 ucznia jest co prawda większa o 28,93 zł w stosunku do roku 2016, ale w roku 2016 była ona o 41,24 zł mniejsza niż w 2015.
Efektywność kształcenia również nie działa korzystnie na rozwój kętrzyńskich szkół. Ich wyniki na tle innych porównywalnych miast w naszym województwie są na tyle wysokie, że uniemożliwiają pozyskiwanie środków europejskich, które przeznaczone są głównie na wyrównywanie szans w szkołach, które tych wyników nie osiągają.

Biorąc powyższe pod uwagę, w marcu tego roku wystąpiłem do Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego o zwiększenie alokacji środków na działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej, gdyż aktualnie na ten cel przewidzianych jest nieco ponad 10 mln zł, co przy dzisiejszej skali potrzeb wydaje się kwotą symboliczną.
Pracuję w samorządzie od chwili jego powstania, a funkcję Burmistrza pełnię piątą kadencję. Cenię sobie wagę wypowiadanych słów i składanych deklaracji.

Wyrażam przekonanie, że Pani obietnice związane z wdrażaniem reformy i wynikające z tego obciążenia finansowe znajdą również pokrycie w rzeczywistości i nie zostaną zrzucone na samorządy.
Mam nadzieję, że wnikliwe rozpatrzenie mojego wniosku ułatwi Pani podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie doposażenia kętrzyńskich szkół w związku z wprowadzaną reformą polskiej edukacji.

Z poważaniem
Do wiadomości:
a. Posłowie Warmii i Mazur
b. Wojewoda Warmińsko-Mazurski
c. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
d. Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty
e. Rada Miejska w Kętrzynie
f. Dyrektorzy szkół