Kierowane przez Zenona Piotrowicza Nadleśnictwo Srokowo zostało dobrze ocenione w raporcie NIK. FOT. Archiwum Nadleśnictwa Srokowo

NIK ogłosił wyniki kontroli budowy, przebudowy i utrzymania dróg leśnych w województwie warmińsko-mazurskim. Spośród 12 kontrolowanych jednostek tylko Nadleśnictwo Srokowo otrzymało ocenę „P”, czyli pozytywną. Większość oceniono „pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości”.

Wysoko ocenione zostało zaangażowanie Nadleśnictwa Srokowo w budowę i utrzymanie dróg leśnych. Nadleśnictwo Srokowo administruje niemal 400 kilometrami dróg leśnych, a na przykład w Spychowie jest ich ponad 1400. Srokowskie nadleśnictwo przebudowało w latach 2014-2015 niemal 13 kilometrów dróg, co kosztowało leśniczych ponad 2 miliony zł. Większe nakłady na przebudowę dróg poniosły nadleśnictwa w Borkach i Bartoszycach. Spore nakłady ponosi również srokowskie nadleśnictwo na bieżące utrzymanie administrowanych przez siebie dróg. W kontrolowanym okresie to kwota ponad 1,5 miliona złotych.
Nadleśnictwo Srokowo zostało również pochwalone przez kontrolerów za rzetelne rozliczenie się z otrzymanych z PROW środków.
– Wszystkie cztery nadleśnictwa (Spychowo, Bartoszyce, Srokowo oraz Wichrowo), które uzyskały dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rzetelnie rozliczyły otrzymane środki. Wnioski o płatność w tym zakresie zostały złożone w wymaganym terminie, a kwoty wnioskowanej pomocy finansowej były tożsame z kwotami określonymi w umowie i obejmowały jedynie koszty kwalifikowalne zadań. Łączne uzyskane dofinansowanie wyniosło 3,2 mln zł. – czytamy w protokole z kontroli.
„W celu prowadzenia gospodarki leśnej nadleśnictwa zobowiązane były do utrzymywania dróg w lasach w sposób zapewniający ich przejezdność związaną z potrzebą terminowego wywozu drewna. Nadleśnictwa rzetelnie planowały zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych oraz związanych z utrzymaniem administrowanych dróg leśnych niezbędnych do wykonania. Uwzględniano przy tym zarówno funkcję danej drogi, jak również planowany sposób jej wykorzystywania. Efektem tych działań było zapewnienie przejezdności wszystkich dróg pełniących funkcję dojazdów pożarowych w skontrolowanych nadleśnictwach, a także niedopuszczenie do deprecjacji drewna z powodu np. braku możliwości jego terminowego wywozu.
W Nadleśnictwie Srokowo sporządzono analizę przewidywanego obciążenia wywozowych dróg leśnych, jak również sieci tzw. dróg krótkiego transportu drewna z uwzględnieniem planu pozyskania drewna w poszczególnych lokalizacjach. Decyzję o przebudowie dróg podejmował Nadleśniczy, w oparciu głównie o tę analizę, konieczność dokonania cięć w poszczególnych kompleksach leśnych, posiadane środki finansowe, w tym także możliwości pozyskania środków zewnętrznych”.
Protokół z kontroli: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12941,vp,15349.pdf
jz