Powiat kętrzyński jest w trakcie realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych, których wartość przekracza 9,5 miliona złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi ponad 8 milionów, a wkład własny to kwota 1,5 mln zł.

17 maja  w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Kętrzynie w ramach promocji projektów  realizowanych przez Powiat Kętrzyński  zaprezentowano trzy projekty. Były to projekty dotyczące: wdrożenia e-usług w Centrum Usług  Wspólnych powiatu kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych ;  zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej powiatu kętrzyńskiego  oraz modernizacji infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie. Wartość tych projektów  wynosi ponad 9,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE przekracza 8 milionów złotych. O szczegółach projektów informowali:  dyrektor CUW Marta Żyllńska, naczelnik wydziału Geodezji Beata Obolewicz oraz dyrektor PCE Marek Moszyk.

Celem pierwszego z wymienionych projektów dotyczącego wdrożenia e-usług w CUW jest poprawa jakości i dostępności  zasobów informacyjnych dla  obywatela oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa. Głównymi  odbiorcami e-usług będą mieszkańcy powiatu  a świadczeniobiorcami w obszarze wsparcia procesu edukacyjnego  nauczyciele,  uczniowie, rodzice i opiekunowie prawni młodzieży szkolnej i pracownicy administracji starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz  placówek szkolnych. W ramach projektu , którego wartość wyniesie 2,2 mln zł planuje się zakupić między innymi: komputery, laptopy,  serwery, oprogramowania oraz różnego rodzaju urządzenia wielofunkcyjne.

Wartość projektu dotyczącego zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej powiatu kętrzyńskiego przekracza 5,5 miliona złotych . Jego celem  – jak poinformowała Beata Obolewicz – jest podwyższenie jakości i dostępności usług publicznych  świadczonych z wykorzystaniem  zasobów kartograficznych i geodezyjnych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Trzeci z  projektów dotyczący  modernizacji infrastruktury  kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie przedstawił jego dyrektor Marek Moszyk. Wartość projektu to kwota 1,8 mln zł.  Jego celem  jest wyposażenie PCE  w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe, stworzenie nowoczesnej bazy do praktycznej nauki zawodu  w Kętrzynie i Reszlu oraz zacieśnienie współpracy z pracodawcami, co pozwoli na wykształcenie absolwentów o najwyższych kwalifikacjach bez konieczności  odbywania dodatkowych szkoleń organizowanych przez pracodawców.

fj