Do końca lipca trwać będzie nabór projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Wypełnione formularze wraz z listą poparcia należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kętrzyn w godzinach pracy Urzędu. W wersji elektronicznej natomiast skan lub zdjęcie dokumentów przesłać na adres: budżet@miastoketrzyn.pl.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2018 Burmistrza Miasta Kętrzyn  z dnia 21 maja 2018r. od dnia 4 czerwca trwa nabór propozycji projektów do zrealizowania w ramach Kętrzyńskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Propozycje można zgłaszać do dnia 31 lipca br. Zgłoszenia propozycji może dokonać każdy mieszkaniec miasta, który ma ukończone 16 lat.

Zgłoszenie propozycji powinno nastąpić na formularzu zawierającym listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Kętrzyna, którzy w momencie udzielenia poparcia ukończyli również 16 lat życia. Stosowane formularze zainteresowani mogą pobrać  w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub ze strony internetowej: www.miastoketrzyn.pl/budzet-obywatelski.

Po weryfikacji i ocenie formalno-prawnej zgłoszonych projektów nastąpi głosowanie powszechne, które trwać będzie od 10 do 24 września 2018r. Obywać się ono będzie poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do zapieczętowanych urn w wyznaczonych punktach lub wysłanie karty drogą elektroniczną na adres: budżet@miastoketrzyn.pl.

Do realizacji mogą zostać przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Kętrzyński Budżet Obywatelski. Kwota środków finansowych przeznaczona na budżet obywatelski wynosi 1 000 000 zł (jeden milion złotych) przy czym koszt zadania wynikającego ze zgłoszonego projektu nie może przekraczać 300 tys. zł (trzysta tysięcy złotych).

Projekty wybrane w głosowaniu powszechnym zostaną rekomendowane do wpisania do projektu Budżetu Miasta Kętrzyn na rok 2019,  który zostanie uchwalony przez Radę Miejską w Kętrzynie.

fj

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 zakwalifikowanych do realizacji zostało sześć projektów, z których część została już zrealizowana lub znajduje się w trakcie. Zrealizowane zostały projekty: „Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków Mielczarskiego 1 do nr 9”, „Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławek parkowych od ul. Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A”.

W trakcie realizacji (na różnych etapach) znajdują się projekty: „Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu „Słoneczko”, „Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorku z ławeczkami, stanowiskami na rowery wodne i łódki”, „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynków przy ul. Mielczarskiego, a boiskiem ZSO Mielczarskiego 1 do nr 9” oraz „Przebudowa chodnika wzdłuż bloków ul. Reymonta 15,13,11”.