30 czerwca br. weszły w życie przepisy, które powodują, że obszar całego kraju stał się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. W strefie może się znaleźć niemal każda nowa inwestycja, która spełni kryteria ustawowe. Dodatkowymi „punktami” wspierane są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Inwestorzy zakwalifikowani do specjalnej strefy skorzystają ze zwolnień podatkowych (podatku dochodowego). Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).

Przepisy weszły w życie w połowie tego roku, ale miasto Kętrzyn od ponad 2 lat starało się, by włączyć w obszar Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kolejne tereny położone na terenie miasta. Poniżej notatka Haliny Kuriaty z Urzędu Miasta w Kętrzynie podsumowująca te starania.

Intensyfikacja działań miasta Kętrzyn na rzecz pozyskiwania inwestorów

W dniu 31 marca 2016 r. Burmistrz Miasta Kętrzyn w ramach intensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i rozwoju gospodarczego regionu podjął rozmowy w sprawie włączenia pięciu obszarów Gminy Miejskiej Kętrzyn do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Po dokonanej przez przedstawicieli W-MSSE lustracji w terenie Prezes Zarządu wskazała na możliwość włączenia w granice Strefy dwóch obszarów – działek o łącznej powierzchni 2,84 ha przy ul. Bałtyckiej oraz przy ul. Składowej w Kętrzynie. W dniu 1 lipca 2016 r. Rada Miejska w Kętrzynie podjęła Uchwałę wyrażającą zgodę na włączenie tych obszarów do W-MSSE. Oficjalny wniosek o objęcie ww. terenów granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został złożony w dniu 19 lipca 2016 r. W dniu 16 stycznia 2017 r. została podpisana przez przedstawicieli Gminy Miejskiej Kętrzyn i WMSSE S.A. w Olsztynie umowa określająca zasady władania gruntami objętymi granicami Strefy. Na życzenie SW-MSSE dokonywano ciągłych aktualizacji danych dotyczących działek proponowanych do wprowadzenia do Specjalnej Strefy (29 marca 2018 r., 30 marca 2018 r.)

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na nowe projekty inwestycyjne na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy tej ustawy można objąć granicami W-MSSE każdą nieruchomość wskazaną przez inwestora, przy spełnieniu przez niego określonych kryteriów zainwestowania.

Oznacza to, że każda nowa inwestycja, po spełnieniu określonych prawem kryteriów, będzie mogła uzyskać wsparcie w postaci pomocy publicznej (zwolnienie przedsiębiorcy z podatku dochodowego). Aby korzystać z tej pomocy przedsiębiorca musi otrzymać Decyzję o wsparciu nowych inwestycji zlokalizowanych na danym obszarze, którą wydawać będą w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki Spółki Zarządzające strefami.

Halina Kuriata, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kętrzyn

O innych działaniach miasta w tym zakresie pisaliśmy tutaj.