„Jak Prusowie z Krzyżakami wojowali”, to temat ostatniego seminarium w ramach Akademii 2018 – Śladami Wojciecha Kętrzyńskiego zorganizowanego przez Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Seminarium odbyło się 11 grudnia, a problematykę określoną w tytule przedstawiła w bardzo ciekawy sposób dr Alicja Dobrosielska.

Dr Alicja Dobrosielska zaprezentowała dość licznej grupie słuchaczy problematykę podboju ziem pruskich z perspektywy Prusów. Różniła się ona w istotnym stopniu od wiedzy ogólnie dostępnej, gdzie najczęściej rycerze zakonni przedstawiani są jako jedyna strona konfliktu uprawniona do stosowania przemocy. Powszechnie uznaje się, że w czasie podboju i kolonizowania terenów zamieszkałych przez ludność pruską oraz tworzenia podstaw państwa Zakonu krzyżackiego, mieli oni prawo do stosowania wszelkich środków w celu przymuszenia ludności autochtonicznej do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, uznania zwierzchniej władzy Zakonu, podporządkowania się jej tworzonym strukturom.

W swoim wystąpieniu dr Dobrosielska starała się wykazać, że w wielu przypadkach inicjatywa znajdowała się również po stronie Prusów, którzy mimo pozorów nie pozostawali ulegli i wojowali z Krzyżakami na różne sposoby.

Te sposoby – według słów Alicji Dobrosielskiej – sprowadzały się do pięciu strategii: uśpienia (przeczekania i gry pozorów), unikania, walki zbrojnej, wykorzystania polityki Zakonu przeciwko niemu samemu oraz strategii codziennego oporu.

Mimo, że do Prusów zaliczano wiele plemion, które niekoniecznie potrafiły się jednoczyć w chwilach zagrożenia i współpracować, to potrafili stosować różne formy oporu przeciwstawiając się  sile i dążeniom Zakonu. Wykorzystywali przy tym cały repertuar dostępnych narzędzi sprzeciwu nie tylko wobec Zakonu i jego planów oraz metod postępowania z ludnością autochtoniczną, ale również w dążeniu do kulturowego przetrwania i zachowania autonomii.

Seminarium odbyło się w przeddzień rocznicy obrony pracy Wojciecha Kętrzyńskiego pt. „De bello a Boleslao Magno cum Henrico rege Germaniae gesto a 1002–1005”.

fj