Zakończyła się II edycja Miejskiego Konkursu Literackiego „Legendy o Kętrzynie”, zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Kętrzyna i Szkołę Podstawową nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. Placówkę oświatową reprezentowała pani Aneta Duda, która odpowiadała za właściwy przebieg konkursu.  

Konkurs miał na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, umiejętności literackich, a także uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, poszerzanie wiadomości
z teorii literatury, kształtowanie tożsamości lokalnej, pobudzenie aktywności poznawczej uczniów i motywowanie ich do poznawania dziejów miasta oraz dostrzegania jego piękna, kultury i tradycji, ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

Na konkurs wpłynęło 25 prac ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3.

Uczestnicy musieli spełnić podstawowe kryterium – legenda O CHARAKTERZE HUMORYSTYCZNYM, co okazało się dla wielu bardzo trudne.

Oprócz głównego kryterium jurorzy wzięli pod uwagę: oryginalność ujęcia tematu, powiązania z historią miasta, poprawność i bogactwo języka, kompozycję opowiadania.

W skład jury weszli członkowie TMK: Janina Muszak, Elżbieta Wąsik, Zofia Werner, którzy pracowali niezależnie, przyznając poszczególnym pracom punkty w skali 1-10.

Najwięcej punktów otrzymali i tym samym zostali zwycięzcami:

Kamil Dymidziuk SP1, Wiktor Smosarski SP1 [opiek. Dorota Aronowska] – I miejsce

Aleksandra Trypucka SP1 [opiek. Mariusz Wąsik]  – II miejsce

Izabela Ławrywianiec SP1 [opiek. Dorota Aronowska]  – III miejsce

Kamil Stefański SP3 [opiek. Bożena Kowalczyk-Pietkiewicz]  – wyróżnienie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Anety Dudy – nauczycielki SP1, za jej zaangażowanie i profesjonalizm. Liczymy na współpracę w przyszłości.

Elżbieta Wąsik, TMK