Po raz pierwszy – zgodnie z zapowiedzią zastępcy burmistrza i nowego dyrektora KCK –  Urząd Miasta Kętrzyn i  Kętrzyńskie   Centrum Kultury będą organizatorem XV OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI „KRYSZTAŁOWA NUTA”. Przegląd odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. Honorowy  patronat nad przeglądem obejmie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

CEL PRZEGLĄDU

 1. Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego młodych wykonawców.
 2. Promowanie polskiej piosenki wśród dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie warsztatu wokalnego młodych wykonawców.
 4. Poszukiwanie i promowanie uzdolnionych wokalistów i wokalistek.
 5. Współpraca i wymiana doświadczeń między placówkami kulturalno- -oświatowymi.

IDEA PRZEGLĄDU

Niech samo uczestnictwo w przeglądzie stanie się dla artysty nagrodą, tworząc motywację dla jego dalszej pracy w dążeniu do znalezienia własnego miejsca w świecie muzyki!

WARUNKI  UCZESTNICTWA

Przegląd jest otwarty dla solistów z całej Polski, zrzeszonych i niezrzeszonych w placówkach kulturalno – oświatowych. W Przeglądzie nie mogą uczestniczyć laureaci nagrody Grand Prix.

Zakwalifikowani do finału Przeglądu uczestnicy  będą występować w jednej kategorii:

SOLIŚCI:

 • 15+

Organizator w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo zaproszenia do konkursu również osoby poniżej 15 roku życia.

UWAGA!!!

Do finału przeglądu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 30 wykonawców wyłonionych na podstawie nadesłanych życiorysów artystycznych oraz nagrań Demo, bądź zaproszonych osobiście przez organizatora.

O zakwalifikowaniu do finału przeglądu uczestnicy  poinformowani zostaną telefonicznie bądź listownie do dnia 29 marca 2019r.

ZASADY  REGULAMINOWE

 1. Podczas Finału Przeglądu zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym utworze coverowym lub premierowym autorskim (wyłącznie w języku polskim).
 1. Jury podczas finału może zarządzić dogrywkę, w której zakwalifikowani uczestnicy wykonają po jednym dodatkowym, wybranym przez siebie utworze.
 2. Wykonawcy występują wyłącznie do podkładu muzycznego(półplayback) na płycie CD lub mini discu.
 3. Zakwalifikowani do finału uczestnicy, zobowiązani są do przesłania podkładu muzycznego do wykonywanego utworu na adres mailowy organizatora (bzdanowicz@wp.pl) w formacie audio lub mp3, najpóźniej do dnia 4  kwietnia 2019 roku.
 1. Organizatorzy zapewniają profesjonalną aparaturę nagłaśniającą.
 2. Podkłady muzyczne do zgłaszanych utworów zapewnia sam uczestnik lub placówka patronująca.
 1. Uczestnicy nieletni zobowiązani są do przyjazdu na finał przeglądu wraz z opiekunami pełnoletnimi.
 1. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i pobytu uczestników oraz opiekunów podczas finału Kryształowej Nuty.
 1. Zgłoszenia wraz z życiorysem i nagraniem Demo należy dostarczyć osobiście, bądź przesłać do dnia 25 marca 2019r. mailowo na  adres:

bzdanowicz@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Kętrzyńskie Centrum Kultury ul. Generała Władysława Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn z dopiskiem „Kryształowa Nuta 2019”

Finał Kryształowej Nuty odbędzie się 06.04.2019r. w Kętrzynie według kolejności ustalonej przez organizatora.

 1. Wszystkie przesłuchania finałowe przeprowadzone będą publicznie i mogą być przez organizatorów przeglądu bez jakichkolwiek odpłatności dla uczestnika rejestrowane, fotografowane i rozpowszechniane.
 2. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na głównego organizatora przeglądu swoje autorskie prawa majątkowe związane z wykonywaniem utworów podczas przeglądu.
 3. Oceną wykonań konkursowych zajmuje się profesjonalne jury powołane przez organizatora, którego decyzje są  nieodwołalne i  niezaskarżalne.
 4. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród lub dzielenia ich  na zasadzie ex aeqvo.
 1. We wszystkich sprawach merytorycznych i organizacyjnych nienależących  do kompetencji jury, organizator przeglądu ma prawo podejmować decyzje, które są nieodwołalne  i niezaskarżalne.
 2. Wzięcie udziału w przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją powyższych punktów regulaminu przez uczestników i ich opiekunów.
 3. Uczestnik wysyłając zgłoszenie, wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska w razie zakwalifikowania do finału. Zgodnie z art. 88 ust. 1 RODO, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, czasie i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

NAGRODY FINAŁOWE

GRAND PRIX  –  1500 zł + statuetka oraz  Nagranie Singla w Studiu Nagrań Radia Olsztyn, Pobyt dla dwóch osób w luksusowym Hotelu.

I Miejsce  –    nagroda rzeczowa

II Miejsce  –  nagroda rzeczowa

III Miejsce  –  nagroda rzeczowa

Wyróżnienia Specjalne – nagroda rzeczowa

Wyróżnienia – nagroda rzeczowa

TERMIN FINAŁU

6 kwietnia 2019 r.

MIEJSCE FINAŁU

AULA KONCERTOWA  SP 1  ul.Wojska Polskiego 9, Kętrzyn

 OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Pomysłodawca Imprezy

Bartłomiej Zdanowicz

e-mail:bzdanowicz@wp.pl

tel.   505 018 416

ORGANIZATORZY

Kętrzyńskie Centrum Kultury ul.Generała Władysława Sikorskiego 24A, 11-400 Kętrzyn –  tel. (89) 752 05 22

Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie: kck.ketrzyn.pl